(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Àâòîìîáèëüíàÿ àêóñòèêà / Óñèëèòåëè / 4õ-êàíàëüíûå / M-Dimension
: ( | ), ( | ), ( | )
Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A54

Óñèëèòåëü M-Dimension EL-A54

Íîì. ìîùíîñòü (4Om st)- 50W x 4 ch. Íîì. ìîùíîñòü (2Om st - 75W x 4 ch. Ìîñòîâîå âêë. (4Om )- 125W x 2 ch. Ïîëîñà ÷àñòîò (-1dB)- 10Hz - 30KHz. Ñèãíàë/Øóì - 90dB.

: 2,983.00Ãðí.