(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Êàìåðû / Tenex
: ( | ), ( | ), ( | )
 Êàìåðà Tenex CAM-02

Êàìåðà Tenex CAM-02

Tenax CAM 02 îòëè÷àåò êîìïàêòíîñòü ðàçìåðîâ (îáùèé âåñ óñòðîéñòâà ñîñòàâëÿåò âñåãî 182 ãðàììà), âûñîêîå ðàçðåøåíèå (480x272), ïîçâîëÿþùåå ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íî ÷åòêîå èçîáðàæåíèå â öâåòå...

: 1,672.00Ãðí.