(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Âèäåî / DVD / ÒÂ / Àíòåííû ÒÂ
Òåëåâèçèîííûå ÒÂ-àíòåííû äëÿ àâòî
Alpine (2)
Calearo (3)
Challenger (3)
Orion (1)
Pioneer (1)
PIT (5)
Prology (1)
Raznoe (3)
: ( | ), ( | ), ( | )
Àíòåííà ÒÂ Alpine KAE-205DV

Àíòåííà ÒÂ Alpine KAE-205DV

Êîìïëåêò àêòèâíûõ àíòåí äëÿ DVB-T, ïðè¸ì â äèàïàçîíå Ì è ÄÌ (40-800 ÌÃö), óñèëåíèå +16 äÁ, äâà 5-ìåòðîâûõ êàáåëÿ.

: 1,444.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ Alpine KAE-210DV

Àíòåííà ÒÂ Alpine KAE-210DV

Êîìïëåêò àêòèâíûõ àíòåí äëÿ DVB-T, ïðè¸ì â äèàïàçîíå Ì è ÄÌ (174-230 ÌÃö, 470-863 ÌÃö), óñèëèòåëü ñ íèçêèì óðîâíåì øóìà, äâà 5-ìåòðîâûõ êàáåëÿ, ñâåòîäèîäíûé èíäèêàòîð ïèòàíèÿ.

: 2,242.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ AN-532

Àíòåííà ÒÂ AN-532

Âíåøíÿÿ òåëåâèçèîííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà äëÿ ïðèåìà òåëåïðîãðàìì 1-69 êàíàëîâ ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ. Äèàïàçîí ïðèíèìàåìûõ ñèãíàëîâ ÌÂ (1 – 12 êàíàëû) ÄÌÂ (21 - 69 êàíàëû).

: 608.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ AN-533

Àíòåííà ÒÂ AN-533

Âíåøíÿÿ òåëåâèçèîííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà äëÿ ïðèåìà òåëåïðîãðàìì 1-69 êàíàëîâ ýôèðíîãî òåëåâåùàíèÿ. Äèàïàçîí ïðèíèìàåìûõ ñèãíàëîâ ÌÂ (1 – 12 êàíàëû) ÄÌÂ (21 - 69 êàíàëû).

: 608.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ÀN-G3

Àíòåííà ÒÂ ÀN-G3

Âàðèàíò óñòàíîâêè - Íà ñòåêëî. Äèàïàçîí ïðèåìà - ÒÂ. Äëèíà êàáåëÿ - 6. Íàçíà÷åíèå àíòåííû - TV. Òèï àíòåííû - Àêòèâíàÿ. Óñòðîéñòâî àíòåííû - Ëåíòî÷íàÿ àíòåííà. Ðàçúåì - 4.

: 1,748.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANHT01AF

Àíòåííà ÒÂ ANHT01AF

ANHT01AF - ãèáðèäíàÿ àêòèâíàÿ òåëåâèçèîííàÿ ïëåíî÷íàÿ àíòåííà äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî DVB-T è àíàëîãîâîãî òåëåñèãíàëà. Êðåïëåíèå – íà ñòåêëî.

: 665.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANHT02AW (ãèáðèäíàÿ)

Àíòåííà ÒÂ ANHT02AW (ãèáðèäíàÿ)

ANHT02AW - ãèáðèäíàÿ àêòèâíàÿ òåëåâèçèîííàÿ àíòåííà äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî DVB-T è àíàëîãîâîãî òåëåñèãíàëà. Êðåïëåíèå – íà ñòåêëî.

: 665.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANHT03AB

Àíòåííà ÒÂ ANHT03AB

ANHT03A - ãèáðèäíàÿ àêòèâíàÿ òåëåâèçèîííàÿ àíòåííà äëÿ ïðèåìà öèôðîâîãî DVB-T è àíàëîãîâîãî òåëåñèãíàëà. Êðåïëåíèå – â áàìïåð (êîíñòðóêöèÿ ãåðìåòè÷íàÿ) ëèáî íà ñòåêëî.

: 665.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANT-1000

Àíòåííà ÒÂ ANT-1000

Äèàïàçîí ïðèíèìàåìûõ ñèãíàëîâ: Ì (1 – 12 êàíàëû) ÄÌ (21 – 69 êàíàëû). Êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 20 äÁ. Äëèíà ñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ: 6 ì. Âûõîäíûå ðàçúåìû àíòåííû: 3,5 ìì.

: 532.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANT-2000

Àíòåííà ÒÂ ANT-2000

Âíóòðåííÿÿ àêòèâíàÿ òåëåâèçèîííàÿ àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà ñ óñèëåíèåì 20 äÁ äëÿ ïðèåìà òåëåïðîãðàìì â äèàïàçîíå 49 ÌÃö - 1,5 ÃÃö (Ì 1-12 êàíàëû, ÄÌ 21-59 êàíàëû).

: 570.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANT-355F (àêòèâíàÿ)

Àíòåííà ÒÂ ANT-355F (àêòèâíàÿ)

Àêòèâíàÿ àíòåííà äëÿ DVB-T ANT-355F.

: 684.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ ANT-550

Àíòåííà ÒÂ ANT-550

Àâòîìîáèëüíàÿ àíòåííà ANT-550. Âíåøíÿÿ àâòîìîáèëüíàÿ àêòèâíàÿ óíèâåðñàëüíàÿ àíòåííà äëÿ ïðèåìà AM, FM ðàäèîñèãíàëîâ, TV ñèãíàëîâ ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ. Âèäåîàêñåññóàðû.

: 627.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ Calearo 71 37 121

Àíòåííà ÒÂ Calearo 71 37 121

TV êàáåëü: L=3 ì/Z=75 Îì. TV êîííåêòîð: Ìîíî äæåê 3,5 ìì. Àêòèâíàÿ: ïèòàíèå ïî Ò êàáåëþ. Òåëåâèçèîííûé ÷àñòîòíûé äèàïàçîí: 44<>68 ÌÃö VHF 170<>230 ÌÃö / UHF 470<>862 ÌÃö.

: 1,330.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ Calearo 71 37 122

Àíòåííà ÒÂ Calearo 71 37 122

TV êàáåëü: L=3 ì/Z=75 Îì. TV êîííåêòîð: Ìîíî äæåê 3,5 ìì. Àêòèâíàÿ: ïèòàíèå ïî Ò êàáåëþ. Òåëåâèçèîííûé ÷àñòîòíûé äèàïàçîí: 44<>68 ÌÃö. F 170<>230 ÌÃö / UHF 470<>862 ÌÃö.

: 1,615.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ Digital YN-80B

Àíòåííà ÒÂ Digital YN-80B

Àâòîìîáèëüíàÿ ÒÂ àíòåííà Digital YN-80B.

: 380.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ Orion CAT-100H

Àíòåííà ÒÂ Orion CAT-100H

DVBT/ÒÂ àíòåííà Orion CAT-100H ãèáðèäíàÿ, àêòèâíàÿ íà âíóòðåííþþ ñòîðîíó ñòåêëà.

: 684.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ Prology TVA 300

Àíòåííà ÒÂ Prology TVA 300

Àâòîìîáèëüíàÿ âñåâîëíîâàÿ òåëåâèçèîííàÿ àêòèâíàÿ àíòåííà Prology TVA-300, ïðåäíàçíà÷åííà äëÿ óñòàíîâêè íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè âåòðîâîãî èëè çàäíåãî ñòåêëà èëè íà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè

: 1,634.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ XY-AV003-5

Àíòåííà ÒÂ XY-AV003-5

Âñòðîåííûé óñèëèòåëü. Øèðîêîäèàïàçîííîñòü (Ðàáî÷èé äèàïàçîí 1...60 êàíàëîâ, 48,5...870 ÌÃö). Âûñîêèé êîýôôèöèåíò óñèëåíèÿ: 24 äÁ +/- 3 äÁ. Ìàêñèìàëüíûé âûõîäíîé óðîâåíü: 113 äÁ/ìêÂ.

: 342.00Ãðí.

Àíòåííà ÒÂ-ÔÌ Calearo 7747001

Àíòåííà ÒÂ-ÔÌ Calearo 7747001

Âíåøíÿÿ òåëåâèçèîííàÿ àíòåííà Calearo 7747001. Ïðåäíàçàíà÷åíà äëÿ óñòàíîâêè â êðûøó àâòîìîáèëÿ, ïðèìåíåíèå: AUDI, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, NISSAN, SEAT, VOLVO, VOLKSWAGEN.

: 1,995.00Ãðí.