(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Âèäåî / DVD / ÒÂ / Àâòîìîáèëüíûå òåëåâèçîðû / Celsior
: ( | ), ( | ), ( | )
Òåëåâèçîð Celsior CS 705 B

Òåëåâèçîð Celsior CS 705 B

Øèðîêîôîðìàòíûé öèôðîâîé ÆÊ ìèíè òåëåâèçîð Celsior TV 705B. Ðàçìåð ÆÊ ìàòðèöû - 7 äþéìîâ.

: 1,748.00Ãðí.

Òåëåâèçîð CELSIOR TV CS-707 7"TFT

Òåëåâèçîð CELSIOR TV CS-707 7"TFT

Àâòîìîáèëüíûé òåëåâèçîð.

: 2,052.00Ãðí.