(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Âèäåî / DVD / ÒÂ / Àâòîìîáèëüíûå òåëåâèçîðû / Audiovox
: ( | ), ( | ), ( | )
Âèäåîìàãíèòîôîí Audiovox VCR-7280

Âèäåîìàãíèòîôîí Audiovox VCR-7280

Âèäåîñòàíäàðò: PAL/MESECAM/NTSC 4.43. Ñèñòåìà çàïèñè/âîñïðîèçâåäåíèÿ: íàêëîííî-ñòðî÷íàÿ. Âèäåîãîëîâêè: 4 âèäåîãîëîâêè. 2 ãîëîâêè AUDIO Hi-Fi. Ìàêñèìàëüíûé òîê ïîòðåáëåíèÿ: 1 À.

: 2,280.00Ãðí.