(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Øòàòíûå ìàãíèòîëû / Subaru / Yurson
: ( | ), ( | ), ( | )
Êàìåðà Yurson Y-RK041 Subaru Forester

Êàìåðà Yurson Y-RK041 Subaru Forester

Ñåíñîð 1/4 Sharp COLOR CCD. Êëàññ çàùèòû: Ip rating - Ip66. TV Ñèñòåìà: PAL. ×àñòîòà ñòðî÷íîé ñèíõðîíèçàöèè (êÃö) 15.625. ×àñòîòà êàäðîâîé ñèíõðîíèçàöèè (Ãö) 50. Îòíîøåíèå ñèãíàë-øóì: íå ìåíåå 48 äÁ.

: 969.00Ãðí.