(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ GPS íàâèãàöèÿ / 7'' / Tenex
: ( | ), ( | ), ( | )
GPS-íàâèãàòîð Tenex 70M PS-íàâèãàòîð Tenex 70M (Íàâèòåë)

GPS-íàâèãàòîð Tenex 70M PS-íàâèãàòîð Tenex 70M (Íàâèòåë)

Ñåðèÿ M Marco Polo - ïðèíöèïèàëüíî íîâûå àâòîìîáèëüíûå GPS-íàâèãàòîðû, ãëàâíîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äèàãîíàëü äèñïëåÿ 7 è ðàçðåøåíèå 800õ480, ýòî ïî÷òè â ïîëòîðà ðàçà áîëüøå àíàëîãîâ.

: 4,408.00Ãðí.