(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ GPS íàâèãàöèÿ / 2-din / Challenger
: ( | ), ( | ), ( | )
2-DIN Ìîíèòîð Challenger DVA-9705 Navigator (Âèçèêîì)

2-DIN Ìîíèòîð Challenger DVA-9705 Navigator (Âèçèêîì)

Ìóëüòèìåäèéíàÿ ñòàíöèÿ ðàçìåðà 2 DIN ñ ìîòîðèçîâàííûì äèñïëååì 6,5 äþéìà, ñ ôóíêöèåé Touch Screen, DVD/CD/MP3-ïðîèãðûâàòåëåì è òåëåâèçèîííûì òþíåðîì. Ìîäåëü èìååò ôóíêöèþ RDS. Ëèöåíçèîííàÿ êàðòà Âèçèêîì

: 12,255.00Ãðí.