(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Àíòèðàäàðû / Sho-Me
: ( | ), ( | ), ( | )
Àíòèðàäàð Sho-Me 520

Àíòèðàäàð Sho-Me 520

Ðåãóëèðîâêà ãðîìêîñòè çâóêîâûõ ñèãíàëîâ. Ðåãóëèðîâêà ÿðêîñòè äèñïëåÿ. 2 ðåæèìà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ÃÎÐÎÄ / ÒÐÀÑÑÀ. Îòêëþ÷åíèå çâóêîâûõ ñèãíàëîâ. Ñèìâîëüíûé äèñïëåé.

: 1,691.00Ãðí.