(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Êñåíîí / Freeway
: ( | ), ( | ), ( | )
Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Freeway

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Freeway

Áëîê ðîçæèãà Freeway - 2 øò. Ëàìïà áèêñåíîíîâàÿ Freeway 4500K, 6000K - 2 øò. Òèï öîêîëÿ H4B. Ïðîâîäêà Áè Freeway. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 35 Âò.

: 2,812.00Ãðí.

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight /Prolight H4B (4300K-6000K)

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight /Prolight H4B (4300K-6000K)

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight /Prolight H4B (4300K-8000K)

: 2,375.00Ãðí.

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight/Prolight  Slim H4B (4300K-8000K)

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight/Prolight Slim H4B (4300K-8000K)

Òîíêèå áëîêè ðîçæèãà Prolight- 2 øò. Ëàìïà áèêñåíîíîâàÿ Prolight - 2 øò. Òèï öîêîëÿ H4B. Ïðîâîäêà Áè Prolight. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 35 Âò.

: 2,470.00Ãðí.

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight/Prolight 55W H4B (4300K-8000K)

Áèêñåíîí. Óñòàíîâî÷íûé êîìïëåêò Prolight/Prolight 55W H4B (4300K-8000K)

Áëîêè ðîçæèãà Prolight 55W- 2 øò. Ëàìïà áèêñåíîíîâàÿ Prolight- 2 øò. Òèï öîêîëÿ H4B. Ïðîâîäêà Áè Prolight. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 55 Âò.

: 3,002.00Ãðí.

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Freeway

Êîìïëåêò êñåíîíîâîãî ñâåòà Freeway

Áëîê ðîçæèãà Freeway - 2 øò. Ëàìïà êñåíîíîâàÿ Freeway 4300K, 6000K - 2 øò. Òèï öîêîëÿ Í1, Í7, ÍÂ4, H11-8. Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü: 35 Âò.

: 1,805.00Ãðí.