(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / Skoda
: ( | ), ( | ), ( | )
Ðàìêà 281340-03 Skoda Oktavia (04-06)

Ðàìêà 281340-03 Skoda Oktavia (04-06)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Skoda Octavia II 2 DIN (÷¸ðíûé).

: 589.00Ãðí.

Ðàìêà 281340-04 Skoda Roomster/Fabia II (07)

Ðàìêà 281340-04 Skoda Roomster/Fabia II (07)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Skoda Roomster/Fabia (÷¸ðíàÿ).

: 437.00Ãðí.

Ðàìêà 281340-06 Skoda Fabia II (2din) (03-07)

Ðàìêà 281340-06 Skoda Fabia II (2din) (03-07)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà 281340-06 Skoda Fabia II (2din) (03-07).

: 551.00Ãðí.

Ðàìêà 7608210076 Skoda Fabia I (99->07)

Ðàìêà 7608210076 Skoda Fabia I (99->07)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà äëÿ SKODA FABIA 7608210076.

: 380.00Ãðí.

Ðàìêà Metra 281320-10(kit) VW Golf V Plus/Jetta/Passat/Tiguan/Touran/Skoda Fabia/Roomster

Ðàìêà Metra 281320-10(kit) VW Golf V Plus/Jetta/Passat/Tiguan/Touran/Skoda Fabia/Roomster

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ Metra 281320-10(kit) VW Golf V Plus/Jetta/Passat/Tiguan/Touran/Skoda Fabia/Roomster

: 1,843.00Ãðí.