(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / Opel
: ( | ), ( | ), ( | )
Ðàìêà 281230-01 Opel Corsa

Ðàìêà 281230-01 Opel Corsa

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Opel Corsa.

: 380.00Ãðí.

Ðàìêà 281230-01 Opel Omega(÷¸ðíàÿ)

Ðàìêà 281230-01 Opel Omega(÷¸ðíàÿ)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Opel Omega(÷¸ðíàÿ)

: 380.00Ãðí.

Ðàìêà 281230-04 Opel Astra H (04)

Ðàìêà 281230-04 Opel Astra H (04)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Opel Astra (÷¸ðíàÿ).

: 570.00Ãðí.

Ðàìêà 281230-14 Opel Corsa (06>)

Ðàìêà 281230-14 Opel Corsa (06>)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ 281230-14 Opel Corsa (06>)

: 475.00Ãðí.

Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din)

Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din)

Ðàìêà 381230-01 Opel Astra G/Corsa/Vivaro/Omega B,R Kit (2din)

: 1,520.00Ãðí.

  Ðàìêà Opel Vectra C

Ðàìêà Opel Vectra C

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ 2DIN âìåñòî øòàòíûõ, â àâòîìîáèëè Opel Vectra C+CW ñ 2005 ã.

: 1,178.00Ãðí.

Ðàìêà 281230-13 Opel Corsa (06>) Silver

Ðàìêà 281230-13 Opel Corsa (06>) Silver

Ðàìêà 281230-13 Opel Corsa (06>) Silver

: 494.00Ãðí.

Ðàìêà 281230-04 Opel Astra H 01/2004->

Ðàìêà 281230-04 Opel Astra H 01/2004->

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Opel Astra H 01/2004-> Öâåò: ÷¸ðíàÿ

: 570.00Ãðí.