(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Ïåðåõîäíûå ðàìêè / Kia
: ( | ), ( | ), ( | )
   Ðàìêà 281178-26 Kia Soul 2010

Ðàìêà 281178-26 Kia Soul 2010

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Kia Soul 2010

: 2,166.00Ãðí.

   Ðàìêà 381178-27 Kia Ceed 2010

Ðàìêà 381178-27 Kia Ceed 2010

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Kia Ceed 2010

: 2,166.00Ãðí.

   Ðàìêà Metra 95-7324 Kia Magentis (06)

Ðàìêà Metra 95-7324 Kia Magentis (06)

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Metra 95-7324 Kia Magentis (06)

: 950.00Ãðí.

Ðàìêà 281178-09 Kia Ñerato

Ðàìêà 281178-09 Kia Ñerato

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Kia Ñerato

: 380.00Ãðí.

Ðàìêà 281178-11 Kia Sportage II 01/2004->(1din)

Ðàìêà 281178-11 Kia Sportage II 01/2004->(1din)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ 281178-11 Kia Sportage II 01/2004->(1din)

: 399.00Ãðí.

Ðàìêà 281178-13 Kia Sorento II 2006->

Ðàìêà 281178-13 Kia Sorento II 2006->

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ 281178-13 Kia Sorento II 2006->

: 475.00Ãðí.

Ðàìêà 281178-15 Kia Ñerato

Ðàìêà 281178-15 Kia Ñerato

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ 281178-15 Kia Ñerato

: 475.00Ãðí.

Ðàìêà 281178-18 Kia Ñeed (2din 07)

Ðàìêà 281178-18 Kia Ñeed (2din 07)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ àâòîìàãíèòîëû Kia Ñeed(2din 07)

: 1,577.00Ãðí.

Ðàìêà 281178-20 Kia Ñeed (1din)

Ðàìêà 281178-20 Kia Ñeed (1din)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ 281178-20 Kia Ñeed (1din)

: 665.00Ãðí.

Ðàìêà 95-7328 KIA Sorento 2007

Ðàìêà 95-7328 KIA Sorento 2007

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ 1 èëè 2DIN âìåñòî øòàòíûõ, â àâòîìîáèëè KIA Sorento 2007.

: 855.00Ãðí.

Ðàìêà Dietz 16171 Kia Sportage 2005

Ðàìêà Dietz 16171 Kia Sportage 2005

Ïåðåõîäíàÿ ðàìêà Dietz 16171 Kia Sportage 2005.

: 380.00Ãðí.

Ðàìêà KA2069B Kia Magentis (06)

Ðàìêà KA2069B Kia Magentis (06)

Ðàìêà ïåðåõîäíàÿ KA2069B äëÿ óñòàíîâêè ãîëîâíûõ óñòðîéñòâ 2DIN âìåñòî øòàòíûõ, â àâòîìîáèëè Kia Magentis (06).

: 1,026.00Ãðí.