(099)211-11-96
(063)73-75-999
(096)14-34-000
(0)
$ :

:

:

/ Àâòîìîáèëüíàÿ àêóñòèêà / Êîìïîíåíòíàÿ àêóñòèêà / Ïðî÷èå ðàçìåðû
Alpine (1)
: ( | ), ( | ), ( | )
Àêóñòèêà Alpine SPS-571A

Àêóñòèêà Alpine SPS-571A

Êîëè÷åñòâî ïîëîñ: 2. Ìàòåðèàë Í×: ïîëèìåð ñ àëþìèíèåâûì ïîêðûòèåì. Ðàçìåð âûñîêî÷àñòîòíèêà: 25 ìì. Ðàçìåð íèçêî÷àñòîòíèêà: 125 õ 175 ìì. Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü: 200 Âò.

: 3,325.00Ãðí.